صحبتهای دکتر روحانی در بازگشت از نیویورک

صحبتهای دکتر روحانی در خصوص فاجعه اتفاق افتاده در حج بعد از بازگشت از نیویورک