به هوش آمدن نوجوان شیرازی پس از ۲۵ بار کما!

دراین کلیپ یک نوجوان شیرازی بعد از 25 بار کما رفتن به هوش می آید !!!