به هوش آمدن نوجوان شیرازی پس از ۲۵ بار کما!

دراین کلیپ یک نوجوان شیرازی بعد از 25 بار کما رفتن به هوش می آید !!!

پزشکیکماهوشنوجوانشیرازبیمار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x