عشق شیری

داستان عشق و علاقه این شیر شیری رنگ همانطور که از تصاویر مشخص است مربوط به دوره طفولیت میشود زمانی که خانم آنل اسنیمن یه توله شیر را به باغ منزلش در آفریقای جنوبی می آورد
توله شیر که به سرعت رشد کرده است حالا و پس ازسه چهار سال و در مرحله بلوغ اگرچه قوی هیکل و درشت شد ه است اما عشق و علاقه اش به آنل کم نشده است