ماجرای صدای مهیب شنیده شده در مسجدالحرام

شب گذشته خبرهایی از ریزش سقف و شنیده شدن صدای مهیبی در مسجدالحرام منتشر شد اما حقیقت چیست؟