پیام ایران به عربستان در خصوص فاجعه منا

پیام جدی ایران به عربستان در خصوص فاجعه منا