حادثه و آسیب

همه ی ما، هنگام تنهایی آسیب پذیریم ...