نجات در لحظه آخر (فاصله مرگ و زندگی)

زنی که چند لحظه قبل از رسیدن مترو به ایستگاه ، تعادلش را از دست می دهد و روی ریل مترو سقوط میکند ، در حالی که توانایی برخاستن ندارد ، در آخرین لحظه نجات پیدا می کند .