دکتر روحانی ، سیاهپوش وارد تهران شد

دکتر روحانی ، سیاهپوش وارد تهران شد ...... قبل از ترک نیویورک رئیس جمهور چند دیدار با روسای جمهور کشورهای دیگر نیز داشتند