شروع برنامه نویسی از زیر خط صفر!

اگر هیچ تصویر دقیقی از برنامه نویسی ندارید حتما این ویدئو را ببینید! مهم نیست می خواهید کدام زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید. با قوانین کلی برنامه نویسی آشنا می شوید .