رقص 100 ربات !!!

رقص هماهنگ صد ربات انسان نمای کوچک که تنها یک کیلوگرم وزن و در حالت ایستاده 35 سانتی متر قد دارند ، در توکیو ژاپن .