دود از کلش بلند شد !! ( دوربین مخفی )

فرد نابینا از افاد میخواد که دستگاه موسیقی رو براش تنظیم کنن اما از گوشاش دود بیرون می زنه ....
واقعا خنده داره !!!