سقوط کالسکه کودک به دریا ( دوربین مخفی )

دوربین مخفی خنده دار با سوژه سقوط کالسکه کودک به دریا.