اموزش پزشکي: مزاج چشم

نشانه های چشم گرم مزاج: حرکتهای چشم و پلک زدن زود به زود بوده، رنگ چشم به سرخی می گراید و رگهای چشم پیداست. نشانه های چشم سرد مزاج: دقیقا بر عکس مشخصات چشم گرم مزاج است. نشانه های چشم خشک مزاج: چشم کوچک و خشک بوده، اشک آن کم و گوشه چشم مرطوب نمی باشد. حرکت چشم سبک بوده و رگهای آن باریک است. معمولا شخص به چشم درد مبتلا نمی گردد. نشانه های چشم تر مزاج: رطوبت زیاد چشم باعث می شود تا چشم بزرگ باشد و همواره گوشه چشم مرطوب است. اشک چشم معتدل و عادی است.رعایتحفظ محیط چشم یعنی مزاج چشم را به حالت طبیعی نگهداشتن برای این كار اگرمزاج چشم خشك باشد روغن بادام بنفشه یا روغن كدو در بینی بچكانند از سرمهمناسب نیز بكار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول باید آنرا با گلاب یا آبگیشنیز یا با آمله بشویند سپس سرمه مناسب بكار برند و اگر مزاج چشم ترباشد به گلاب و سماق شسته سرمه كشند. 6- اگر در هنگام خواب هر روز به آب سرد بینی را بشویند چشم از بیشتر بیماریها در امان خواهد بود. 7- اگر مدتی پی در پی هر روز یك گرم آمله كوبیده در عسل حل كرده میل نمایند قوت چشمها زیاد می گردد. 8- برای ورم ملتحمه شستشو با كل بنفشه یا نیلوفر یا گل سرخ نافع است ولی باید دانست كه: پاكسازیبدن از خلط غالب مزاج اصل و اساس درمان هر عضو بیماری است و برای ازدیادبینائی و تقویت…