اموزش پزشکي: باز كردن راه تنفس

روش های باز كردن راه هوایی در مصدومین بیهوش در صورت عدم آسیب به مهره ی گردن سر مصدوم را به یك طرف خم كرده و انگشت خود را از كنار دهان مصدوم وارد نموده و اجسام خارجی قابل دسترس را خارج نمایید . اگر جسم خارجی نواحی را مسدو كرده بود و با دست قابل خارج كردن نباشد فورا مصدوم را روی سطح سفتی بخوابانید سپس ( مطابق شكل) پاشنه ی دست خود را روی شكم بین ناف و انتهای استخوان جناق قرار دهید ، آنگاه دست دیگر را روی دست اول قرار داده و فشاری محكم و ناگهانی به سمت پایین و جلو وارد نمایید از آنجائیكه در افراد بیهوش به علت شل شدن عضلات حلق و حنجره و زبان به سمت عقب حركت كرده و باعث انسداد راه هوایی میگردد جهت رفع این حالت پس از تمیز كردن دهان ، سر و گردن را به عقب خم كنید و سپس چانه ی مصدوم را به جلو برانید مواظب باشید با انگشتان عضلات زیر چانه را به سمت داخل فشار ندهید در اطفال زیر یكسال جهت باز كردن راه تنفسی سر و گردن را به عقب خم نكنید بهتر است سر در امتداد بدن باشد در صورت وجود شكستگی در مهره ها ی گردن خم كردن سر و گردن به عقب ممنوع میباشد زیرا ممكن است باعث قطع نخاع شده و خطر مرگ وجود دارد. در این حالت مطابق شكل را به سمت بالا حركت دهید این عمل باعث می شود از فشار زبان بر راه هوایی كمتر شود . چنانچه مصدوم هوشیار است و انسداد ناقص…