اموزش پزشکي: بلیچینگ

بلیچینگ یعنی سفید كردن دندان ها به وسیله مواد خاص اكسید كننده مثل پراكسید هیدروژن . مواد اكسید كننده به داخل ساختار كریستالی میله مانند مینای دندان نفوذ كرده و رنگ ریزه های رسوب كرده دربین هرم های مینایی را اكسید می كنند با گذشت زمان نفوذ مواد اكسید كننده به داخل عاج دندان كه در لایه زیرین مینا قرار دارد نیز صورت گرفته و رنگ آن نیز روشن تر می شود. در سال های اخیر نیز محصولات زیادی برای سفید كردن دندان ها در داروخانه ها وسوپر ماركت ها ارائه می شوند كه غلظتی كمتر از ده درصد دارند و به علن نظارت نداشتن دندان پزشك بر مراحل درمان استفاده از آن توصیه نمی شود. یك روش بلیچینگ ، در خانه می باشد در این روش دندان پزشك قالب مخصوص را برای بیمار تهیه كرده و همراه با ژل مخصوص بلیچینگ با غلظت خیلی كم به بیمار تحویل می دهد تا در منزل استفده كند. روش دیگر بلیچینگ در مطب می باشدكه توسط دندان پزشك در مطب انجام می گردد و بسیار موثرتر است چون ژل مخصوص بلیچینگ با غلظت خیلی بالا انجام می گردد. ولی مطمئن ترین وموثرترین روش بلیچینگ در مطب با استفاده از دستگاه اشعه مخصوص بلیچینگ با مراقبت و حفاظت دقیق دندان پزشك می باشد.