اموزش پزشکي: دندان شش

اولین دندان دایمی که در حدود سن شش سالگی رویش می یابد، دندان آسیای بزرگ اول است که به تعداد چهار عدد ( دو عدد در فک پایین و دو عدد در فک بالا) وجود دارند. بدلیل سن رویش این دندان، گاهی آن را دندان شش سالگی هم می نامند. هم چنین اگر دندانها، از خط وسط دندانی فکین شمرده شوند، این دندان، ششمین دندان در هر ربع فکی است. حین رویش این دندان در بعضی کودکان ممکن است درد خفیفی وجود داشته باشد. علت این درد، معمولاً التهاب و تورم لثه پوشاننده دندان نیمه رویش یافته است که در اثر تجمع ذرات غذایی و فعالیت میکروبها زیر لبه لثه و ضربه ناشی از دندانهای مقابل طی عمل جویدن، ایجاد می شود. این دندان، نقش بسزایی در عمل جویدن ایفا میکند. همچنین این دندان به عنوان راهنمای رویش سایر دندانهای دائمی عمل می کند و وجود آن تأثیر مهمی بر شکل طبیعی فک ها و در نهایت زیبایی چهره دارد. علت این که دندان شش، نسبت به سایر دندانهای دایمی آسیب پذیرتر است: ۱) محل رویش این دندان، در پشت دندانهای آسیای دوم شیری است و رویش این دندان، با افتادن هیچ یک از دندان های شیری همراه نیست. متأسفانه بسیاری از والدین به دلیل عدم آگاهی از این موضوع، متوجه رویش این دندان در دهان کودک خود نمی شوند وبااین تصور غلط که این دندان هم یکی از دندان های شیری است که نهایتاً خواهد…