خرد کردن عینک ( دوربین مخفی )

افتادن شیشه ی پنجره و خوردن تخته روی گردن پلیس و خورد کردن قاب عینک افراد ،عکس العمل جالب افراد رو در این مواقع ببینید...