سوراخ شدن قایق ( دوربین مخفی )

ریختن هزار پا ها از درون جعبه روی پای مردم و سوراخ شدن قایق و همچنین ریختن فلفل روی ماهی زنده ، عکس العمل خنده دار افراد رو در این مارد با هم ببینیم....