عنکبوت روی زبان ( دوربین مخفی )

عنکبوت در دهان بیمار و ترساندن با مار پلاستیکی و ...صحنه های خنده داری هستند که دیدن عکس العمل افراد خیلی جالبه...