اموزش پزشکي: تیروئید

غده تیروئید پروانه‌ای شکل بوده و در قسمت عرضی حنجره در جلو گلو قراردارد. این غده جزء بزرگترین غدد اندوکرین بوده که خود از دو لوب تشکیل شده است.وزن آن حدود بیست و پنج گرم بوده و سایز آن در خانم ها بزرگتر است ضمن اینکه اندازه آن در دوران قاعدگی و حاملگی افزایش می یابد. در قسمت مرکزی دارای ایستموس بوده که سبب اتصال دو لوب تیروئیدی به یکدیگر می‌گردد.ممکن است گاها لوب سومی هم به شکل هرمی از ایستموس یا دو لوب اصلی دیگر بیرون بزند.واحدهای تشکیل دهنده غده تیروئید آسینوس یا فولیکول بوده که در قسمت مرکزی آن ما پروتئین‌های کلوئیدی را داریم که خود به عنوان انباری به منظور ذخیره هورمون تیروئید می‌باشدو دارای چهار عملکرد اصلی می‌باشند: جذب و انتقال ید، ساخت و ترشح تیروگلوبین، اتصال ید به تیروگلوبین به منظور ساخت هورمون‌های تیروئیدی و ترشح هورمون تیروئید به دستگاه گردش خون این غده هم در متابولیسم بافت‌ها نقش دارد. شامل تترایدوتیرونین یاT۴، تری یدوتیرونین یا T۳و RT۳تری یدوتیرونین معکوس می‌باشد لازم است ذکر شود که هورمون کلسیتونین نیز توسط غده تیروئید سنتز می‌شود. ازهورمون‌های تیروئیدی ذکر شده T۴ به مقادیر بالا ترشح می‌گردد اما T۳ بیشترین در ابتدا ما اتصال ید به تیروگلوبین را به واسطه آنزیم تیروئید پروکسیداز…