آقا زور که نیست غذا نمیخاد :))

فیلم طنز بچه ای که بابردن ظرف غذا میرقصد