این بچه است یا هیولا :)) اردک بیچاره

بچه ای که با اردک بازی میکند