من موندم این چطور موجی نشده !!!!!

فیلم عبور هواپیما از بالای سر یک مرد