گیاه دارویی خلنگ وخواص آن

گیاه دارویی خلنگ وخواص آن آشنایی باگیاهان دارویی وخواص آن ها صنایع غذایی food industry گیاه دارویی خلنگ وخواص آن مشخصات گیاه دارویی: گیاهی است بوته ای ومنشعب که انشعابات کوچک وپیج خورده وبرگ های بسیارظریفی دارد.این برگ هاهمپوشان بوده به صورت متقابل ویامتناوب می باشند.پهنک این برگ هاسه گوش بوده ودمبرگ ندارند.گل هادرون سنبله های برگ داروبراکته های قاعده ای قراردارند.کاسه ی گل کوچک,جام گل دارای گل برگ های صورتی وتخمدان4حجره ای است وهرحجره حاوی یک دانه می باشد. بخش های مورداستفاده ی گیاه دارویی: سرشاخه های دارای گل وبرگ مهمترین ترکیبات موجوددرگیاه دارویی: آربوتوزید,تانن,اسیدگالیک,اسیدکافییک,اسیدهای فنولی,اریکولین,اریسنیول,تری ترپن های 5حلقه ای,اسیدفوماریک,اسیدسیتریک وصمغ خواص درمانی گیاه خلنگ: مدرقوی وگندزدای مجاری ادرار,تصفیه کننده ی خون,مسکن مجاری ادرار,قابض,ضددردهای رماتیسمی مواردمصرف گیاه دارویی خلنگ: استعمال داخلی: التهاب مثانه توام بادفع چرک ازادرار(به ویژه برای بیماران مبتلابه پروستات),کولی باسیلوز,فسفاتوری(دفع املاح فسفات ازادرار),آلبومینوری,التهاب لگنچه وکلیه,اولیگوری,سنگ مجاری ادرار,روماتیسم,ترشحات سفید استعمال خارجی: نقرس,دردهای عصبی روماتیسمی,فلج,کک ومک,التهابات پوستی روش مصرف گیاه…