درباره انتن های تقویت کننده

آیا استفاده از آنتنهای دارای تقویت کننده (بوستر) تأثیری در بهبود دریافت دارد؟ در دریافت دیجیتال ما کمتر نیاز به استفاده از این نوع آنتن پیدا خواهیم کرد و برخلاف آنالوگ که با استفاده از این آنتنها کیفیت تصاویر دریافتی بهتر می شد. اگر در مکانی، ما دریافت دیجیتال داشتیم استفاده از این نوع آنتن کیفیت تصویر دریافت شده را بهبود نمیدهد. باید به این نکته توجه داشت که کار این نوع آنتنها دریافت و تقویت سیگنال است و لذا باید حتماً با برق تغذیه شوند. جهت دریافت سیگنال تلویزیون دیجیتال لازم است کیفیت سیگنال حداقل db60 باشد. که معمولاً در مبدلها کیفیت سیگنال دریافتی نشان داده میشود. برای دریافت تلویزیون های دیجیتال، آنتن شما باید طوری طراحی شده باشد که بتواند هر دو کانال VHF و باند UHF را دریافت نماید. به همین منظور شما یک آنتن UHF/VHF لازم دارید و باید آن را به طرف ایستگاه فرستنده قراردهید.