اصول تربیت کودکان

اصول تربیت، اصول پیچیده ای نیست. فقط اجرای آن دشوار است. به طور مختصر چهارتا سبک تربیتی را در اینجا مطرح می کنیم. اولین سبک والدین بی توجه هستند. اینها والدینی هستند که به احساسات کودکان و بچه های خود توجهی ندارند. هنگامی که بچه ها گریه می کنند فقط از او می خواهند که ساکت باشد. سبک بعدی سبک ناراضی است. خود والدین در این سبک مشکل دارند و معمولا به بچه ها اهمیتی نمی دهند و انتظار دارند که بچه ها تابع والدین خود باشند. گروه سوم والدین آسان گیر هستند که والدین اجازه می دهند هر رفتاری را از خود بروز دهند و هیچ کنترلی روی آنها ندارند. بنابراین وقتی خارج از محیط خانه هستند به ایرادات رفتاری خود پی می برند. گروه سوم، والدین پر هیجان هستند که این گروه از والدین حتی به کودکان زیر یکسال که گریه می کنند اهمیت می دهند. بنابراین این گروه از کودکان آرام هستند چون والدین از همان ابتدا به احساسات آنها اهمیت داده اند.