درباره یشهیدعلیرضاسرمدی بیشتر بدانیم

شهید علیرضا سرمدی در سال1332در شهر خمین متولد شد. با پایان دوره دبیرستان وهمزمان با اوج گیری مبارزات مردم مسلمان ایران علیه رژیم ستم شاهی ایشان نیز به مبارزه پرداختند دراین زمان ایشان مسئول انبار بیمارستان خمین بودند وچندین بار در هنگام برگشت از محل كار توسط عوامل مزدور شاه مورد تعقیب قرار گرفتند وبازداشت شدند ودرحین بازجویی ها شكنجه شدند ولی دست از مبارزه وهمراهی مردم برنداشتند علیرضاسرمدی در13 شهریور57 بعداز پایان نماز عید فطر به همراه جوانان انقلابی در تظاهرات ضد رژیم پهلوی شرکت کرد ه بود که عوامل شاه بی رحمانه به آنها هجوم بردند مردم دركوچه ها وخیابانها و خانه های مردم پناه گرفتند ولی عوامل رژیم به خانه ای كه علیرضا وچند تن از مردم بودند حمله كرده و آنها را به شهادت رساندند