درمان خون دماغ

خون دماغ شدن علت های متفاوتی دارد. ممکن است بخاطر دستکاری بیخود بینی ، فشارخون بالا، دما و بیماری های مختلف باشد. درمان خون دماغ : 1- حدود 7 دقیقه با انگشت شست و اشاره، پره بینی فرد خون دماغ شده را از بیخ گرفته واز بخواهیم سرش را به سمت جلوبرده، دهانش را باز کند و از دهان نفس بکشد. 2- شیشه آب معدنی یا کمپرس آب سرد را روی گونه فرد مصدوم قرار دهیم. چون رگ های تغذیه کننده بینی از روی گونه ها رد می شوند و با اینکار رگ ها تنگ شده و خون رسانی به ناحیه بینی کمتر می شود. توصیه ایمنی: در هنگام خونریزی بینی به هیچ عنوان از مصدوم نخواهیم سرش را بالا بگیرد چون باعث برگشت خون به داخل مسیر راه هوایی فرد می شود.