زایمان طبیعی فیل !!!

فیل بزرگترین جثه دربین حیوانات را دارد.دراین کلیپ شاهد زایمان طبیعی این حیوان عظیم الجثه در باغ وحش خواهید بود