لانه سازی پرندگان

نتاج مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد لانه سازی پرندگان بیشتر از اینکه یک مهارت غریزی باشد هنری است که باید یاد بگیرند . محققان با مطالعه لانه سازی پرندگان دریافتند پرندگان با ساختن لانه های متعدد تجارب بیشتری کسب می کنند . در واقع لانه سازی پرندگان بیش از اینکه یک مهارت غریزی باشد هنری است که باید یاد گرفته شود . تکنیک لانه سازی پرندگان از لانه ای به لانه دیگر تغییر می کند گاهی از راست به چپ و گاهی از چپ به راست لانه خود را می سازند . با کسب تجربه بیشتر پرندگان تعداد شاخه هائی کوچک که از لانه به زمین می افتد نیز کمتر می شود . لازم به ذکر است اگر پرنده ای از روی مهارت غریزی لاه می ساختند روش لانه سازی تمام آنها مانند هم بود .