ضرب المثل زردآلو را برای هسته اش می خورم

یکی از اصل های مهم اخلاقی این است که نباید از ظاهر افراد راجع به آنها قضاوت کرد ضرب المثل ماهم راجع به همین موضوع است....((من زردآلو را به خاطر هسته اش می خورم.))قصه از این قرار است که مرد شکمو ای با داشتن 3 سکه روانه بازار می شود که هدیه ای را برای همسرش تهیه کند اما در مسیر بازار به زردآلو فروشی می رسد و آن مرد شکمو بدون تامل و با ولع به سمت زردآلو فروش می رود خلاصه ...