پاک کردن برف روی ماشین ( طنز)

در این فیلم مرد با سختی فراوان یخ و برف را از روی ماشینش پاک میکند و بعد از وقت گذاشتن و زحمت زیاد متوجه می شود ماشین کناری ماشین خودش بوده نه این ماشین!