بریج دندان

بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می شود.به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های دو طرف ناحیه بی دندان،به شکل یک پل ،قسمت بی دندانی را پر می کند.در اغلب بریج ها،دو طرف محل اتصال دندان های پایه ،روکش می شوند. وقتی یک دندان کشیده می شود،احتمالا یک فضای خالی بین دو دندان ایجاد می شود.بریج برای جایگزین کردن دندان از دست رفته به کار می رود.به این ترتیب که دندان پزشک دو دندان کناری ناحیه بی دندانی را تراش می دهد و یک پروتز که متشکل از سه دندان مصنوعی است،روی این دو دندان و ناحیه بی دندانی می گذارد.