توضیحاتی راجع به سرطان حنجره

سرطان حنجره بیماری است که در آن سلولهای سرطانی در بافت های حنجره یافت می شوند.حنجره راه عبوری کوتاه شبیه یک مثلث است که درست زیر حلق و در ناحیه گردن قرار گرفته است.حلق لوله ای توخالی بطول 5 اینچ است که از پشت بینی شروع شده و به سمت پایین تا ناحیه گردن پیش می رود تا اینکه به مری برسد.مری لوله است که به سمت معده می رود.هوا از طریق حلق و سپس حنجره به نای رسیده و از آنجا به ریه ها می رود.غذا از طریق حلق وارد مری می شود.حنجره در بالای خود دارای یک تکه بافت کوچک است که اپی گلوت نامیده می شود.این عضو مانع ورود غذا به راههای هوایی می گردد.