اشنایی با ماهی تیلاپیا

ماهی تیلاپیا : جنس تیلاپیا از اعضای خانواده سیچلیدها و از راسته سوف ماهیان می‌باشد که داری بدنی مستطیلی شکل با فلس‌های ریز هستند.باله پشتی طویلی با 23 تا 31 خار و شعاع دارند. بینی آنها دارای یک سوراخ در هر دو طرف است. جنس تیلاپیا دارای دو زیر جنس است که تفاوت اساسی آنهادر روش تولید مثلی می‌باشد. • زیستگاه : زیستگاه اصلی این ماهی شرق آفریقا به ویژه کنیا می‌باشد.ژاپنی‌ها به دلیل کمبود غذا تیلاپیا را از مالزی به کشور خود بردند و به عنوان گونه پرورشی معرفی کردند. امروزه تیلاپیا در ژاپن، روسیه، هند و بخش‌هایی از آمریکا و اروپا پرورش داده می‌شود . • تغذیه : اکثر تیلاپیاها میکروفیت خوار هستند اما تعدادی از انها گیاهان عالی تر راترجیح می‌دهند و در محل‌هایی که دیگر گونه‌های پرورشی روی پلانکتون‌ها تغذیه می‌کنند از گیاهان عالی استفاده می‌کنند. گونه‌هایی که خارهای آبششی کوتاه تر و ضمخت تری دارند ذرات غذایی بزرگتر را تغذیه می‌کنند. • شرایط فیزکو شیمیایی : ماهی تیلاپیا یوری هالین است و می‌تواند در آب دریا نیز زندگی کند . اکثر گونه‌های آن در آّبهای لب شور یافت می‌شوند اما برخی از گونه‌ها در آب دریا هم تخم ریزی می‌کنند. آنها کمتر حالت تهاجمی دارند و اگر گاه گداری از انها این رفتار دیده شود بدلیل عوامل جنسی،…