رنگ کردن جوجه ها به روش ایرانی !!!

جوجه های رنگی در بازارهای سنتی ایران به وفور دیده می شوند.این جوجه ها بعدازاینکه کمی بزرگ می شوند و پر در می آورند توسط فروشندگان ، رنگ آمیزی می شوند تا جلب نظر کنند تا فروش بیشتری داشته باشند دریغ ازاینکه گاهی رنگ آمیزی جوجه ها اثرات بدی دارد علاوه براینکه اکثریت جوجه های رنگی می میرند، روش رنگ کردن جوجه ا هم اکثرا صحیح نیست