ویدیو اموزشی دیفرانسیل و ریاضی تجربی

ر این برنامه همراه با استاد سلامیان درس دیفرانسیل و ریاضی تجربی با مبحث مسائل نموداری و شهری را با اجرای بسیار خوبه محسن افشانی مشاهده می کنیم.