موش در حصاری متشکل از چهار گربه !!!

موش کوچولو با چهار گربه در اطرافش ، مجبوره یه جوری خودشو نجات بده !!!