كانگال كوردی

سگ كانگال قویترین و بزرگ جثه ترین سگ در جهانه،تقریبا بی رقیبه