کارتون دیرین دیرین - عصای چون کننده

کارتون دیرین دیرین - عصای چون کننده
این قسمت: عصای چون کننده من احساس می کنم اونایی که اون عقب نشستن خوب لایک نمی کنن. یه کم محکم تر لایک کنید که خستگی از تن و بدن ما در بیاد دیگه!