کارتون دیرین دیرین - فاصله

کارتون دیرین دیرین - فاصله
این قسمت: فاصله آی گفتم...حرف دل خودمو زدم. واقعا دستم درد نکنه که اینچنین با زبان طنز،به بیان مشکلات و معضلات جامعه می پردازم.