اموزش پزشکی: سم و مسمومیت ناشی از آن

در این برنامه توسط کارشناس درباره سم و مسمومیت های ناشی از آن و عوارض و روش ها و راههای درمان آن توضیح داده می شود . سم عبارت است از هر ماده دارویی و شیمیایی که از حد مجاز تجاوز کند . سم ها دو دسته هستند که یا ماهیتا" شیمیایی هستند مانند دارو ها ویا پروتینی هستند که این سم ها توسط گیاهان تولید می شوند مانند قارچ های سمی و یا توسط حیوانات تولید می شوند مانند سم مارها و عقرب و یا توسط میکروب ها تولید می شوند . مسمومیت ناشی از سم ها عبارت است از اثرات این سم ها بر روی دستگاههای مختالف بدن انسان .شدت مسمومیت بستگی به نوع سم ، مقدار سم و مدت زمان مانده در بدن .