کارتون دیرین دیرین - برانوئید

کارتون دیرین دیرین - برانوئید
این قسمت: برانوئید یک قسمت قدیمی، تقدیم به همه آنان که بین خطوط نمی رانند، اما قرار است بعد از دیدن این آیتم برانند.