کارتون دیرین دیرین - سرعت صوت

کارتون دیرین دیرین - سرعت صوت
این قسمت: سرعت صوت بعد از چند قسمت به قول شما سفارشی و به قول خودمون فرهنگ سازی، امروز یه قسمت به قول شما انتقادی تند و تیز و به قول خودمون آموزش فیزیک داریم!