کارتون دیرین دیرین - چند سوالی

کارتون دیرین دیرین - چند سوالی
این قسمت : چند سوالی به دلیل وجود برخی صحنه های خشن، تماشای این قسمت به افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود!