فاجعه دلخراش در ایران (بالای هیجده سال)

(هشدار ویدئو حاوی لحظه مرگ فجیع+صحنه آهسته در ویدئو))..فاجعه رخ میدهد در حالی که شاهدان بهت زده از این فاجعه هستند او حاج محمد میدود به سمت هلیکوپتر حلال احمر وقتی که مجروحی را میخواستند حمل کنند که ناگهان....
-متاسفم برای این حادثه-