کارتون دیرین دیرین - چتر وارونه

کارتن دیرین دیرین - چتر وارونه
این قسمت:چتر وارونه به خاطر بارندگی های اخیر،بیایید چتر های خود را وارونه بگیریم تا آب را ذخیره کنیم. می یاین؟