اموزش پزشکی: تلقین درمانی

شناخت تلقین یکی از مواردی است که برای بشر بسیار ضروری می باشد . تلقین در ظاهر معنائی ساده و همه فهم دارد ولی مکانیسم تاثیر آن یکی از بغرنجترین ، پیچیده ترین و مجهولترین مسائل است . پدیده تلقین همواره مورد توجه انسانها بوده است . آدمی از اولین روزهای تاریخ بشریت از تلقین استفاده کرده است ولی همواره عده کمی از متفکران و افراد باهوش از اعجاز واقعی وبه نقش اصلی آن پی برده اند بهره گیری از روش تلقین درمانی . آدمی را برای غلبه بر ضعفها یاری میدهد .به هنگام خطور افکار منفی لازم است بلافاصله اندیشه مثبتی را جایگزین کرد و آن را به ذهن تلقین نمود . کسی که فاقد اعتماد به نفس است می توتند از فرمول تلقین به نفس استفاده کند و بگوید :هر روز بیش از پیش .از هر لحاظ اعتماد به نفس من بهتر میشود . با توجه به تحقیقات و مطالعتتی که انجام شده .معلوم گردیده که کواقع شب و قبل از خواب .بهترین موقع برای انجام تلقین به نفس است . افراد سست اراده از واژه ‌‌« نمیتوانم ›› و غیر ممکن است زیاد استفاده میکنند در حالی که اگر راه نمیتوانم را بر ذهن خود ببندید و دریچه روشنایی میتوانم را به روی خویش بگشایند به یقین به موفقیت خواهند رسید . حرف به تنهایی ایجاد بیماری می‌کند. کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند، برای حرف تلقین ارزش فوق العاده…