اموزش پزشکی: تلقین چیست ؟

در فرهنگ لغت: تلقیــن عبارت است از عمل و یا فکری که وارد ذهن کسی میشود و یک فرایند ذهنــی است که طرف آن را می پذیرد و یا به مرحله اجرا میگذارد. در یک کلام جمله یا جملاتی که باعث تغییــر در نگــرش و احساس درونـی مـا شود و از طـریق تکرار در ذهـن جایگزین میشود و طــرز فکر را دوباره بـرنامـه ریزی میکند را تلقیــن میگویند کاشف تلقین به خود، دانشمندی فرانسوی به نام امیل کوئه است. او قدرت تلقین را کشف کرد. داستان کشف تلقین : یک روز پسر 13 ساله او دیر از خواب بیدار می شود و بدین جهت مورد سرزنش و برخورد شدید پدر قرار می گیرد. عصر آن روز وقتی پسر کوئه از مدرسه به خانه بر می گردد؛ امیل متوجه می شود که هنوز اثر صحبت های صبح در چهره پسر مشخص است. مدتی بعد مجدد این ماجرا تکرار شد تا اینکه جرقه ای در ذهن کوئه پدید آمد . او از خود این سئوال را پرسید که چرا اثر تنبیه یا تشویق از صبح تا عصر همان روز باقی می ماند. پس از تحقیق و آزمایش بسیار در این خصوص به این نتیجه رسید که انسان ها 10 الی 15 دقیقه بعد از خواب و به همین مقدار قبل از خواب رفتن در شرایطی قرار میگیرند که هر نوع فکر، حرف و تصویری را که در رویا یا واقعیت با ان مواجه شوند در طول روز عینا برای خود شبیه سازی می کنند. همه افراد نوع بشر قبل و بعد از خواب به حالت رخوت و خواب الودگی هیپنوتیزمی…