اموزش پزشکی: چسبیدن سریع استخوان

اگر شخصی زخمی ناشی از تصادف یا پلاتین و مانند آن در اعضای بدن اوست. حال چه کند که محل شکستن استخوان سریع جوش بخورد؟ مریض نباید ترشی جات و تند و تیز بخورد مانند غذای هندی. چه چیز بخورد؟ مغز بادام شیرین درختی آن هم خام و با خرما بخورد. و نیز مومیا. عرق الجبال. اندازه 2 ماش. بعدها که از بانداژ در آمد محل استخوان را با مومیا ماساژ میدهد و این موجب جوش خوردن ترک استخوان می شود.